Blog

HOA HỒNG BÁN HÀNG MOMA

BẢNG CƠ CHẾ HOA HỒNG MOMA VÀ CỘNG SỰ

THAY MẶT GIÁM ĐỐC TRẦN HẢI NAM CÔNG BỐ:

Doanh số (Triệu vnđ) Hoa hồng mua lần 1 / Giá trị đơn hàng Hoa hồng mua lần 2 / Giá trị đơn hàng Chênh lệch mức hoa hồng Hoa hồng nhận được 1 năm Hoa hồng nhận được 2 năm Tổng thu nhập 1 năm Tổng thu nhập 2 năm
0-10 (Tr/VNĐ) 23% 35% 10.000.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ 7.300.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ
10-20 (Tr/VNĐ) 25% 35% 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ 9.800.000 VNĐ 16.800.000 VNĐ
20-50 (Tr/VNĐ) 27% 35% 30.000.000 VNĐ 8.100.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 17.900.000 VNĐ 35.400.000 VNĐ
50-70 (Tr/VNĐ) 29% 35% 20.000.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 23.700.000 VNĐ 48.200.000 VNĐ
70-100 (Tr/VNĐ) 30% 35% 30.000.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ 32.700.000 VNĐ 67.700.000 VNĐ
200 (Tr/VNĐ) 35% 35% 100.000.000 VNĐ 35.800.000 VNĐ 35.000.000 VNĐ 62.700.000 VNĐ 132.700.000 VNĐ

Bình luận

k có
G

map google